AIXA MARIA'S GIFT BASKETS

P.O. Box 2022
Kernersville, NC 27285

336.652.2072

©2017 BY AIXA MARIA'S GIFT BASKETS

Chocolate Lover's

This basket contains:

  • 5pk Kit Kats
  • 2.83oz Twix
  • 8pk Butterfinger
  • 3.5oz Milk Chocolate Bar
  • 3.5 oz Milk Chocolate Caramel Filled Bar
  • 2.8oz Milk Chocolate M&M's
  • 2.8oz Mini Snickers
    $25.00Price